POHODA terminal

(2009-2019)

Program POHODA terminal zabezpečuje import a kontrolu skladových dokladov do ekonomického systému POHODA na základe údajov získaných z prenosného terminálu so snímačom čiarových kódov. V súčasnosti aplikácia dokáže vygenerovať príjemku, výdajku, prevodku, alebo uskutočniť inventúru porovnaním evidenčného stavu s údajmi z terminálu a vystavením dokladu na zistené rozdiely. Pre zásoby, ktorých čiarový kód v systéme nenájde, vytvorí novú skladovú kartu. Funkcia kontrola dokladu porovná položky a množstvo načítané z terminálu s položkami dokladu evidovaného v Pohode a upozorní na prípadný nesúlad. Novinkami sú možnosť použiť pri jednej operácii viac terminálov naraz, čo sa využije predovšetkým pri inventúre, keď ju vykonáva viac ľudí spolu, alebo podpora režimu Server – Klient pre použitie, kedy je terminál fyzicky pripojený k inému počítaču, než na ktorom sa spúšťa ekonomický systém POHODA. Podporované sú prenosné terminály CipherLab. V prípade záujmu je možné dohodnúť rozšírenie funkcionality podľa individuálnych požiadaviek, ako aj zabezpečiť spoluprácu aj s iným hardvérom.

Kapitoly:

 1. Možnosti využitia
 2. Aktuálna verzia
 3. Individuálne požiadavky
 4. Licencovanie
 5. Hardvér
 6. Servisné služby a konzultácie
 7. Cenník
 8. Ako objednať?

Možnosti využitia

POHODA terminal nájde svoje uplatnenie predovšetkým v prevádzkach s hromadným pohybom veľkého množstva položiek na sklade. Použitie softvéru znižuje podiel používateľa pri vystavovaní dokladov, čím urýchľuje celý proces a odstraňuje výskyt chýb.

1. Príjem na sklad – Používateľ hneď pri preberaní tovaru od dodávateľa v sklade zosníma prenosným terminálom čiarové kódy a zadá príslušné množstvo. Potom v kancelárii prostredníctvom aplikácie POHODA terminal jednoduchým úkonom vygeneruje do ekonomického systému POHODA príjemku. Takýmto postupom sa odbúra nutnosť ručne spisovať prevzatý tovar, resp. prepisovať všetky informácie z dodacieho listu alebo faktúry. Zároveň sa znižuje chybovosť a zaevidovaný bude iba tovar skutočne fyzicky prijatý.

2. Výdaj zo skladu – Pri tejto operácii nájde svoje uplatnenie POHODA terminal napríklad vtedy, keď sa výber tovaru uskutočňuje niekde mimo kancelárie a počítača. Pred prevzatím zo skladu sa zosnímajú čiarové kódy a zadá príslušné množstvo, následne vystavenie dokladu v ekonomickom systéme POHODA bude bez potreby zadávať jednotlivé položky, informácie sa prevezmú hromadne z terminálu.

3. Prevod medzi skladmi – Aj pri presune zásob v rámci firmy POHODA terminal zabezpečí bezchybnú a rýchlu evidenciu. Stačí zásobám pripraveným na odvoz zosnímať čiarové kódy terminálom a zvyšok je skutočne už len na pár kliknutí.

4. Inventúra – Najväčší prínos programu POHODA terminal sa prejaví pri uskutočňovaní inventúry. Prenášať všetky zásoby zo skladu k počítaču na zosnímanie kódov a zaevidovanie množstva je nezmyselné, spisovať položky na papier a následne vkladať do systému je veľmi pracné a predstavuje taktiež riziko mnohých chýb. Použitie prenosného terminálu priamo v sklade s následnou synchronizáciou s ekonomickým systémom POHODA prostredníctvom našej aplikácie je najefektívnejšie riešenie. POHODA terminal porovná evidenčný stav skladu so zisteným skutočným stavom a na príslušné rozdiely vygeneruje príjemky alebo výdajky.

5. Kontrola dokladu – Táto funkcia preverí, či nachystaný tovar zodpovedá tomu, ktorý sa má expedovať podľa dokladu, resp. či prijatý tovar bol aj objednaný. Používateľ zosníma čiarové kódy tovaru aj kód dokladu, s ktorým sa má tovar porovnať, a program POHODA terminal oznámi prípadné nezhody.

POHODA terminal komunikuje so všetkými variantmi ekonomického a informačného systému POHODA, POHODA SQL a POHODA E1. Na zber údajov je možné použiť prenosné terminály CipherLab zo sérií 8000, 8300 a 8500 s komunikačnou jednotkou.

Aktuálna verzia

Stiahnuť POHODA terminal 1.7.1.0, zo dňa: 13.2.2019
(plne funkčné iba s platnou licenciou)

Ovládače

Stiahnuť Generic USB Virtual COM Driver v6.4 for Windows 8, 7, Vista, XP, 2000

Individuálne požiadavky

Okrem poskytovania softvéru v existujúcom stave sme pripravení riešiť aj individuálne požiadavky jednotlivých zákazníkov. Za výhodných podmienok ponúkame doplniť nové funkcie alebo rozšíriť podporovaný hardvér o zariadenia iných výrobcov. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a informujte sa o konkrétnych možnostiach.

Licencovanie

POHODA terminal sa viaže na licenciu ekonomického systému POHODA. Pri objednávaní je nutné uviesť Sériové číslo POHODA, ktoré sa zadáva pri jej inštalácii. POHODA terminal sa potom bude dať používať iba na počítačoch s Pohodou nainštalovanou prostredníctvom tohto čísla.

Pri zmene licencie a sériového čísla Pohody je nutné požiadať aj o zmenu licencie pre aplikáciu POHODA terminal. Ak typ licencie zostáva zachovaný, zmena bude uskutočnená bezplatne. V prípade prechodu na vyšší bude zmena spoplatnená cenovým rozdielom medzi novou a pôvodnou licenciou podľa aktuálneho cenníka, pri prechode na nižší typ sa cenový rozdiel nevracia.

Dodávateľ garantuje plnú funkčnosť aplikácie POHODA terminal iba v spolupráci s ekonomickým systémom POHODA vo verzii aktuálnej ku dňu vydania aplikácie. Nezodpovedá za problémy spôsobené aktualizáciou Pohody na verziu obsahujúcu chyby zabraňujúce vzájomnej komunikácii. Zabezpečenie aktualizácie softvéru POHODA terminal na vyriešenie týchto problémov môže byť spoplatnené.

Hardvér

Aplikácia POHODA terminal spracúva údaje získané prostredníctvom prenosných terminálov CipherLab, ktoré je možné si priamo u nás zakúpiť spolu so softvérom. Ponúkame na výber niekoľko modelov:

 • CPT-8000 je základný model na použitie v interiéri, napájanie pomocou dvoch AAA batérií, USB komunikačná jednotka,
 • CPT-8001 je určený na použitie v interiéri, napájanie prostredníctvom akumulátora, USB komunikačná a dobíjacia jednotka,
 • CPT-8300 sa môže používať aj v exteriéri, napájanie prostredníctvom akumulátora, USB komunikačná a dobíjacia jednotka.

Všetky 3 modely ponúkame s CCD alebo laserovým snímačom čiarových kódov. Terminály objednané u nás sú nakonfigurované a otestované na použitie s aplikáciou POHODA terminal.

Okrem uvedených prenosných terminálov sme schopní zabezpečiť v súvislosti s čiarovými kódmi rôzne iné zariadenia na snímanie, ako aj špeciálne tlačiarne na vytváranie etikiet. Zároveň dodávame celé pracovné stanice, servery, notebooky, ako aj počítačové príslušenstvo. Presnú cenovú ponuku vypracujeme na vyžiadanie.

Servisné služby a konzultácie

K softvéru a hardvéru poskytujeme aj celý rozsah služieb, ktoré by mohol zákazník potrebovať na úspešné sprevádzkovanie systému:

 • zapojenie a konfigurácia hardvéru,
 • inštalácia a nastavenie softvéru,
 • zaškolenie používateľov,
 • a iné.

Miestom výkonu služieb je sídlo alebo pobočka dodávateľa. Ak by bolo potrebné, alebo na prianie zákazníka, môže byť uskutočnený výjazd. V tom prípade zákazník uhradí dopravné za cestu tam aj naspäť.

Cenník

POHODA terminal pre Pohoda 297,00 €/lic  
POHODA terminal pre Pohoda SQL 357,00 €/lic  
POHODA terminal pre Pohoda E1 447,00 €/lic  
Hardvér podľa požiadaviek
Servisné služby a konzultácie *do 45,00 €/hod
Dopravné 0,40 €/km 

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.
* pri rozsiahlejších projektoch a dlhodobej spolupráci poskytujeme zľavy

Ako objednať?

Objednávky prijímame telefonicky alebo elektronickou poštou. Okrem špecifikácie objednaných produktov a služieb je nutné uviesť kompletné fakturačné a kontaktné údaje, miesto dodania, spôsob platby a požadovaný termín plnenia, prípadne viac alternatív. Niektorý z nich vám potvrdíme, alebo ponúkneme náhradný. Na základe prijatej objednávky bude uskutočnená predbežná kalkulácia na služby a vystaví sa zálohová faktúra, ktorú je nutné vopred uhradiť. Konečná fakturácia bude zodpovedať rozsahu skutočne dodaných služieb a môže sa odlišovať od kalkulácie.


Kľúčové slová: aplikácia, barcode, čiarový kód, doklad, ekonomický systém Pohoda, inventúra, prenos, príjem, program, sklad, snímač, softvér, terminal, tlač, účtovníctvo, výdaj