Homebanking+ pre Pohodu

(2011-2019)

Softvér Homebanking+ pre Pohodu je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke alebo TrustPay. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo formáte *.txt / *.csv stiahnutých z internet bankingu (moja.tatrabanka.sk / ib.trustpay.eu) do formátu *.clr / *.gpc, ktorý dokáže Pohoda potom jednoducho importovať, automaticky spárovať s pohľadávkami alebo záväzkami, a zaúčtovať. Tým sa používatelia odbremenia od manuálnej práce a ušetrí sa im drahocenný čas.

Kapitoly:

  1. Výhody
  2. Aktuálna verzia
  3. Individuálne požiadavky
  4. Licencovanie
  5. Servisné služby a konzultácie
  6. Cenník
  7. Ako objednať?

Výhody

Aplikácia Homebanking+ pre Pohodu vznikala v dobe, kedy Internet banking Tatra banky neposkytoval súbory, ktoré bolo možné načítať priamo do Pohody a bola potreba medzičlánku na spracovávanie do použiteľného formátu. V súčasnosti nový Internet banking ponúka na stiahnutie výpisy rôznych formátov vrátane použiteľných pre Pohodu, takže bez našej aplikácie sa dá zaobísť, avšak môže byť užitočná v prípade, že má používateľ špeciálne požiadavky. Ak máte záujem automatizovať spracovanie bankových výpisov Tatra banky, neváhajte s nami konzultovať možnosti použitia zdrojov Internet bankingu alebo doplnkovej aplikácie.

V prípade platobnej inštitúcie TrustPay je Homebanking+ pre Pohodu v súčasnosti jedinou možnosťou, ako automatizovať prenos informácií o pohyboch na účte do ekonomického systému POHODA. Jednorazová investícia do našej aplikácie odbremení človeka od dlhodobého zadávania jednotlivých bankových pohybov do účtovnej evidencie a umožní hromadný import.

Aktuálna verzia

Stiahnuť Homebanking+ pre Pohodu 2.4.1.0, zo dňa: 11.1.2019
(plne funkčné iba s platnou licenciou)
Stiahnuť Výpisy pre Pohodu 1.1.16.1, zo dňa: 27.1.2016
(plne funkčné iba s platnou licenciou)

Individuálne požiadavky

Okrem poskytovania softvéru s uvedenými funkciami sme pripravení riešiť aj individuálne požiadavky jednotlivých zákazníkov. Za výhodných podmienok ponúkame doplniť nové funkcie, zabezpečiť import výpisov inej banky alebo rozšíriť podporovaný softvér o účtovníctva iných výrobcov. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a informujte sa o konkrétnych možnostiach.

Licencovanie

Homebanking+ pre Pohodu sa viaže na licenciu ekonomického systému POHODA. Pri objednávaní je nutné uviesť Sériové číslo POHODA, ktoré sa zadáva pri jej inštalácii. Homebanking+ pre Pohodu sa potom bude dať používať iba na počítačoch s Pohodou nainštalovanou prostredníctvom tohto čísla. Licencia aplikácie Homebanking+ pre Pohodu musí zodpovedať licencii Pohody bez ohľadu na to, na koľkých počítačoch sa Pohoda alebo Homebanking+ pre Pohodu v skutočnosti budú používať.

Pri zmene licencie a sériového čísla Pohody je nutné požiadať aj o zmenu licencie pre aplikáciu Homebanking+ pre Pohodu. Ak typ licencie zostáva zachovaný, zmena bude uskutočnená bezplatne. V prípade prechodu na vyšší bude zmena spoplatnená cenovým rozdielom medzi novou a pôvodnou licenciou podľa aktuálneho cenníka, pri prechode na nižší typ sa cenový rozdiel nevracia.

Dodávateľ garantuje plnú funkčnosť aplikácie Homebanking+ pre Pohodu iba v spolupráci s ekonomickým systémom POHODA a príslušným internet bankingom vo verzii aktuálnej ku dňu vydania aplikácie. Nezodpovedá za problémy spôsobené aktualizáciou Pohody alebo internet bankingu na verziu obsahujúcu zmeny alebo chyby zabraňujúce vzájomnej komunikácii. Zabezpečenie aktualizácie softvéru Homebanking+ pre Pohodu na vyriešenie týchto problémov môže byť spoplatnené.

Servisné služby a konzultácie

K softvéru poskytujeme aj celý rozsah služieb, ktoré by mohol zákazník potrebovať na úspešné sprevádzkovanie systému:

  • inštalácia a nastavenie softvéru,
  • zaškolenie používateľov,
  • a iné.

Miestom výkonu služieb je sídlo alebo pobočka dodávateľa. Ak by bolo potrebné, alebo na prianie zákazníka, môže byť uskutočnený výjazd. V tom prípade zákazník uhradí dopravné za cestu tam aj naspäť.

Cenník

Homebanking+ pre Pohodu 61,00 €/lic  
Homebanking+ pre Pohodu NET3 91,00 €/lic  
Homebanking+ pre Pohodu NET5 121,00 €/lic  
Servisné služby a konzultácie *do 45,00 €/hod
Dopravné 0,40 €/km 

Ceny sú uvedené bez 20% DPH.
* pri rozsiahlejších projektoch a dlhodobej spolupráci poskytujeme zľavy

Ako objednať?

Objednávky prijímame telefonicky alebo elektronickou poštou. Okrem špecifikácie objednaných produktov a služieb je nutné uviesť kompletné fakturačné a kontaktné údaje, miesto dodania, spôsob platby a požadovaný termín plnenia, prípadne viac alternatív. Niektorý z nich vám potvrdíme, alebo ponúkneme náhradný. Na základe prijatej objednávky bude uskutočnená predbežná kalkulácia na služby a vystaví sa zálohová faktúra, ktorú je nutné vopred uhradiť. Konečná fakturácia bude zodpovedať rozsahu skutočne dodaných služieb a môže sa odlišovať od kalkulácie.