OKweb.sk
13Jan/182

Výpisy pre Pohodu

(2011-2018)

Softvér Výpisy pre Pohodu je určený pre používateľov ekonomického systému POHODA, ktorí majú svoj účet v Tatra banke alebo Trust Pay. Aplikácia zabezpečuje konverziu bankových výpisov vo formáte *.txt / *.csv stiahnutých z internet bankingu (moja.tatrabanka.sk / ib.trustpay.eu) do formátu *.clr / *.gpc, ktorý dokáže Pohoda potom jednoducho importovať, automaticky spárovať s pohľadávkami alebo záväzkami, a zaúčtovať. Tým sa používatelia odbremenia od manuálnej práce a ušetrí sa im drahocenný čas.

15Máj/172

POHODA terminal

CipherLab CPT-8001(2009-2017)

Program POHODA terminal zabezpečuje import a kontrolu skladových dokladov do ekonomického systému POHODA na základe údajov získaných z prenosného terminálu so snímačom čiarových kódov. V súčasnosti aplikácia dokáže vygenerovať príjemku, výdajku, prevodku, alebo uskutočniť inventúru porovnaním evidenčného stavu s údajmi z terminálu a vystavením dokladu na zistené rozdiely. Pre zásoby, ktorých čiarový kód v systéme nenájde, vytvorí novú skladovú kartu. Funkcia kontrola dokladu porovná položky a množstvo načítané z terminálu s položkami dokladu evidovaného v Pohode a upozorní na prípadný nesúlad. Novinkami sú možnosť použiť pri jednej operácii viac terminálov naraz, čo sa využije predovšetkým pri inventúre, keď ju vykonáva viac ľudí spolu, alebo podpora režimu Server - Klient pre použitie, kedy je terminál fyzicky pripojený k inému počítaču, než na ktorom sa spúšťa ekonomický systém POHODA. Podporované sú prenosné terminály CipherLab. V prípade záujmu je možné dohodnúť rozšírenie funkcionality podľa individuálnych požiadaviek, ako aj zabezpečiť spoluprácu aj s iným hardvérom.

1Sep/140

Ekonomický a informačný systém POHODA

Rady systému POHODAEkonomický systém POHODA je komplexný účtovný, ekonomický a informačný systém pre malé až stredné firmy z radu fyzických i právnických osôb. Účtovný software POHODA je odvetvovo neutrálny a je vhodný nielen pre živnostníkov, podnikateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služieb, ale i pre slobodné povolania a podvojne účtujúce neziskové organizácie. POHODA umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo a vyhovie platiteľom i neplatiteľom DPH. Tento obľúbený účtovný software si zakúpilo už desaťtisíce firiem v Českej republike a na Slovensku.

24Apr/120

Služby pre váš Internet


Ponuka obsahuje komplexné služby pre potreby internetových prezentácií a aplikácií (analýza potrieb, návrh riešenia, programovanie, spracovanie grafiky, atď.) spolu s možnosťou zabezpečenia aj pripojenia počítačov na internet a dodania potrebného hardvéru.

23Apr/120

Služby pre vašu Pohodu

Krabica
K ekonomickému systému POHODA ponúkame celý rad služieb od prvotnej odbornej inštalácie, nastavenia a zaškolenia používateľov, až po špeciálne analýzy, konzultácie a riešenia šité na mieru. V tejto ponuke nájdete podrobné informácie spolu s cenníkom a dodacími podmienkami.

13Júl/090

Automatizácia administratívy

Ing. Ondrej Kvasnica, OKweb s.r.o.

Dobrý deň, volám sa Ondrej Kvasnica a v rámci mojej prezentácie by som vám rád predstavil automatizáciu administratívy, čo je jedna z hlavných činností spoločnosti OKweb s.r.o., v ktorej pôsobím.

Tabuľa a krieda

Pri vyberaní grafiky pre prezentáciu som natrafil na tento obrázok. Zaujal ma, lebo ním možno demonštrovať zmeny, ktoré automatizácia v praxi prináša. V súčasnosti, keď chcem prezentovať ďalšie informácie, nemusím najskôr pôvodné vymazať a rýchlo napísať nové, ako by to bolo pri používaní tabule a kriedy, ale všetko sa vykoná automaticky stlačením jedného tlačidla.

Automatizácia

Tu môžete vidieť jednu z možných definícií automatizácie. Ide predovšetkým o používanie samočinných zariadení bez obsluhy, pričom práve bezobsluhovosť je akousi mierou automatizácie. Absolútne bez obsluhy to samozrejme nepôjde, pretože každý proces musí niekto prinajmenšom spustiť. Automatizácia čerpá poznatky z mnohých vedných odborov. Je to jeden z hlavných smerov súčasného vývoja, ale svoje korene má v dávnej histórii.

Vodné koleso

Napríklad vodné koleso pozná ľudstvo už od staroveku, iným dlho známym spôsobom využívania prírodného zdroja energie je veterný mlyn. Takéto mechanické zariadenia fungovali automaticky a nahrádzali fyzickú prácu človeka. V dnešnej dobe nás obklopuje hlavne samá elektronika, avšak voda, vietor a ďalšie prírodné zdroje sa podieľajú na výrobe elektrickej energie, ktorá ju poháňa. Moderné elektronické zariadenia vo veľkej miere dokážu nahrádzať nielen fyzickú, ale aj duševnú prácu človeka.

Osobný počítač

V oblasti administratívy je za účelom automatizácie v súčasnosti už vo veľkej miere rozšírený osobný počítač. Ponúka široké uplatnenie a bežne sa využívajú technológie ako napríklad...

Automatizácia administratívy

...kancelársky softvér, či už Word a Excel z balíka Microsoft Office alebo alternatívne z OpenOffice.org, ktorý slúži na spracovávanie textových dokumentov, tabuliek, a tak ďalej. Dostupnosť internetu umožňuje využívanie moderných komunikačných nástrojov a efektívny prenos informácií. Na mnohých pracoviskách, v závislosti od ich zamerania, sa nasadzujú taktiež rôzne špecializované aplikácie určené na vedenie účtovníctva, skladovú evidenciu, dochádzkový systém a podobne. Z uvedeného sa môže zdať, že administratíva je pomerne vysoko automatizovaná. Naskytuje sa otázka:

Čo viac ešte urobiť?

Čo viac ešte urobiť?“ V prvom rade sa odporúča odborné školenie používateľov príslušných aplikácií. Bez potrebných vedomostí sa nesprávnym postupom práce môže spôsobiť niekedy aj viac škody než úžitku. Počítačové programy zvyčajne obsahujú veľké množstvo funkcií, o ktorých používatelia zvyčajne ani netušia, a pritom by mohli byť pre nich výrazne užitočné. Práve na školení sa môžu o nich dozvedieť, na čo sú dobré a ako ich používať. Nakoľko existuje veľké množstvo softvéru a jeho možností, je veľmi vhodné využiť konzultácie pri výbere a nastavení toho optimálneho, ktorý by do najväčšej miery automatizoval procesy. Týka sa to aj vytvorenia šablón na zefektívnenie vkladania údajov do systému a úpravy tlačových zostáv tak, aby výstupy obsahovali všetky potrebné informácie. V prípade, že organizácia používa viac informačných systémov, je dosť pravdepodobná potreba zdieľať niektoré informácie. Prepojenie rôznych informačných systémov eliminuje viacnásobné vkladanie vstupných údajov, alebo osobné prenášanie výstupných informácií z jedného systému na spracovanie do druhého. Programovanie softvéru na mieru býva nákladnejšie ako využívanie niektorého z existujúcej ponuky, ale pri veľmi špecifických požiadavkách je nenahraditeľné a často efektívnejšie, než prispôsobovanie sa nejakej aplikácii, ktorá nebola vyvíjaná podľa potrieb danej organizácie.

Príklad z praxe

V nasledujúcich chvíľach by som vám rád predstavil príklad riešenia, ktorým boli aplikované naše služby u jedného zákazníka.

Diagram riešenia

Firma používa informačný systém, v ktorom boli evidované údaje o obchodných partneroch, pohľadávky a záväzky vyplývajúce zo vzájomných vzťahov. Pre potreby vedenia účtovníctva sme odporučili ekonomický systém Pohoda, ktorý je možné vďaka XML komunikácie prepojiť s inými systémami tak, že napríklad čerpá informácie z toho prvého. V tomto prípade sa do účtovníctva automaticky generujú faktúry, pre ktoré je potom nutné zabezpečiť už len ich distribúciu zákazníkom. Na rozposlanie všetkých potrebných dokladov slúži na mieru programovaná aplikácia, ktorá ich prevezme od predchádzajúcich systémov a hromadne odosiela e-mailom bez potreby obsluhy viac než nevyhnutnej.

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem pekne za pozornosť! V prípade záujmu o ďalšie informácie navštívte našu internetovú adresu www.OKweb.sk, kde nájdete viac.

27Máj/090

Všeobecné obchodné podmienky

English

I. Definície pojmov

  1. OKweb s.r.o., so sídlom: Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, IČO: 44753489, DIČ: 2022820932, IČ DPH: SK2022820932 (ďalej len "Dodávateľ"), je dodávateľom tovarov a služieb v rozsahu svojho predmetu podnikania.
  2. Odberateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovary alebo služby (ďalej len "Produkty") od dodávateľa.
  3. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, pokiaľ nie sú záväzne dohodnuté iným zmluvným dokumentom.