OKweb.sk
27Máj/090

Všeobecné obchodné podmienky

English

I. Definície pojmov

  1. OKweb s.r.o., so sídlom: Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, IČO: 44753489, DIČ: 2022820932, IČ DPH: SK2022820932 (ďalej len "Dodávateľ"), je dodávateľom tovarov a služieb v rozsahu svojho predmetu podnikania.
  2. Odberateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovary alebo služby (ďalej len "Produkty") od dodávateľa.
  3. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, pokiaľ nie sú záväzne dohodnuté iným zmluvným dokumentom.
27Máj/090

Terms & Conditions

Slovenčina

I. Definitions

  1. OKweb s.r.o., established: Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, Slovak Republic, ID: 44753489, Tax ID: 2022820932, VAT ID: SK2022820932 (the "Supplier"), is a supplier of goods and services within the scope of its business activity.
  2. The Customer is a person or company who buys goods or services (the "Products") from a supplier.
  3. Terms & Conditions (the "Terms") govern the relationships between supplier and customer, unless they are binding contracted by other agreed document.