OKweb.sk
27Máj/090

Všeobecné obchodné podmienky

English

I. Definície pojmov

 1. OKweb s.r.o., so sídlom: Slávičie údolie 104, 811 02 Bratislava, IČO: 44753489, DIČ: 2022820932, IČ DPH: SK2022820932 (ďalej len "Dodávateľ"), je dodávateľom tovarov a služieb v rozsahu svojho predmetu podnikania.
 2. Odberateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovary alebo služby (ďalej len "Produkty") od dodávateľa.
 3. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, pokiaľ nie sú záväzne dohodnuté iným zmluvným dokumentom.

II. Práva a povinnosti odberateľa

 1. Odberateľ má právo si objednávať produkty od dodávateľa.
 2. Odberateľ je povinný pri prevzatí produktov skontrolovať ich správnosť v kvalite aj kvantite a potvrdiť dodací list, čím deklaruje svoj záväzok voči dodávateľovi.
 3. Ak sa aj dodatočne prejaví vada, ktorá nebola zistená pri prevzatí produktov, odberateľ má právo uplatniť reklamáciu u dodávateľa podľa Reklamačného poriadku.
 4. Odberateľ je povinný vysporiadať svoj záväzok voči dodávateľovi do 7 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

III. Práva a povinnosti dodávateľa

 1. Dodávateľ je povinný poskytovať produkty v prezentovanej kvalite a kvantite.
 2. V prípade nedodržania dátumu splatnosti záväzku zo strany odberateľa má dodávateľ právo účtovať mu penále vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.
 3. Dodávateľ je vlastníkom predávaného tovaru až do úplného vysporiadania záväzku odberateľa vrátane prípadného penále za omeškanie.

IV. Reklamačný poriadok

 1. Reklamáciu je možné uplatniť v záručnej dobe, do 24 mesiacov od prevzatia produktov, v sídle alebo na pobočke dodávateľa.
 2. Pri reklamácii musí odberateľ odovzdať tovar čistý, kompletný, s neporušenými plombami, a zároveň sa preukázať dodacím alebo záručným listom.
 3. Dodávateľ nezodpovedá za vady, o ktorých bol odberateľ pri nákupe informovaný, prípadne pre ktoré bola poskytnutá zľava, a spôsobené nesprávnym používaním produktov, reklamácia produktov s takými vadami bude zamietnutá.
 4. V prípade akceptovanej reklamácie má odberateľ právo na odstránenie vady, výmenu za bezvadný produkt, alebo vrátenie kúpnej ceny.

V. Zásady ochrany údajov

 1. Informácie získané od odberateľa sú dodávateľom uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi.
 2. Údaje sú v maximálnej miere chránené proti odcudzeniu a zneužitiu.
 3. Dodávateľ si vyhradzuje právo zverejňovať informácie o odberateľovi, ktorý načas neplní svoje záväzky, zahŕňa identifikačné údaje v rozsahu dostupných z Obchodného / Živnostenského registra Slovenskej republiky a výšku sumy nevysporiadaných záväzkov.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 5. mája 2009.
 2. Podmienky podliehajú legislatíve Slovenskej republiky.
 3. Ak sa niektoré z ustanovení týchto podmienok stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšných ustanovení.
 4. Problematika, ktorú podmienky nepokrývajú, sa rieši ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Komentáre (0) Spätné odkazy (0)

Zatiaľ bez komentárov.


Zanechať komentár

(povinné)

Zatiaľ bez spätných odkazov.